1 ACTIEVOORWAARDEN ALGEMEEN
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op promotionele kansspelen, hierna te noemen “de winactie”. De winactie wordt georganiseerd door Intratuin Duiven gevestigd aan de Lithograaf 1 te Duiven, hierna te noemen Intratuin Duiven en eventueel in samenwerking met derden.
1.2 De voorwaarden zijn downloadbaar en op ieder moment terug te lezen op onze website.

2 DEELNAME
2.1 Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
2.2 Deelname aan de winactie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Intratuin Duiven neemt om de winactie goed te laten verlopen.
2.3 Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de winactie.
2.4 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
2.5 Intratuin Duiven personeel is uitgesloten van deelname.
2.6 Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende winactie.
2.7 Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Intratuin Duiven ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
2.8 Deelnemers kunnen geen enkel recht ontlenen aan hun deelname aan de winactie en hebben geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor hun inzendingen en/of deelname aan de winactie.

3 PRIJZEN
3.1 De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.
3.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
3.3 Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Intratuin Duiven slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.
3.4 De prijswinnaars zullen binnen twee weken uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de winactie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media.
3.5 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
3.6 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
3.7 De prijs dient in de winkel opgehaald te worden.

4 GEGEVENS
4.1 De deelnemer geeft door deel te nemen aan de winactie aan Intratuin Duiven toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Intratuin Duiven noodzakelijk acht voor de organisatie van de winactie en de uitreiking van de prijzen.
4.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Intratuin Duiven.

5 RECHTEN Intratuin Duiven
5.1 Intratuin Duiven behoudt zich het recht voor om, al dan niet zonder opgaaf van rechten, deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met de actievoorwaarden, enige wettelijke bepaling of regeling, goede zeden of enig recht van derden.
5.2 Intratuin Duiven behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de winactie uit te sluiten indien deze naar het oordeel van Intratuin Duiven in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.
5.3 Intratuin Duiven behoudt zich tevens het recht voor om de winactie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en prijzen in alle redelijkheid niet van Intratuin Duiven verlangd kan worden.

6 KLACHTEN
6.1 Klachten over de winactie kunnen per e-mail via info@Intratuinduiven.nl kenbaar gemaakt worden aan Intratuin Duiven.
6.2 Intratuin Duiven zal ingediende klachten binnen 10 werkdagen na binnenkomst beantwoorden.

7 PERSOONSGEGEVENS
7.1 Intratuin Duiven respecteert de privacy van deelnemers aan de winactie. Intratuin Duiven zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vragen bij deelname aan de winactie naar jouw geslacht, naam, geboortedatum, email-adres.
7.2 Intratuin Duiven vraagt deze persoonsgegeven ten behoeve van: het kunnen verstrekken dan wel leveren van de prijs. Intratuin Duiven kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het verstrekken dan wel leveren van de prijs.
7.3 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8 OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Afbeeldingen, video’s en beschrijvingen dienen ter illustratie. De werkelijke uitvoering kan afwijken.
8.2 Intratuin Duiven draagt kansspelbelasting af aan de Belastingdienst. De genoemde prijzen zijn voor de winnaars dus belastingvrij.
8.3 Intratuin Duiven handelt in overeenstemming van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Intratuin Duiven verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
8.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.